สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อีกก้าวหนึ่งของชีวิต

อีกก้าวหนึ่งของชีวิต

บันทึกความทรงจำของพ่อและแม่กับความหวังอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว คือการได้เห็นความสำเร็จของลูกๆ ในวันรับพระราชทานปริญญา เป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งหมายถึงความมั่นคงของครอบครัวในอนาคต  

วันรับพระราชทานปริญญาจึงเป็นวันนี้ที่รอคอยของทุกๆ คน เป็นวันนัดพบของสมาชิกในเครือญาติ เพื่อนสนิทและผู้ร่วมงาน    

เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี  

  

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 นี้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 22 ราย และผู้สำเร็จการศึกษา จากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย รวม 9,264 คน  

   

มาคราวนี้ได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ฯทั้ง 4 แห่งชัดเจนขึ้น ทำให้รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในสถาบันฯ เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ได้รู้จักกันในวงกว้างดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ให้ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนอง ความต้องการของประเทศ สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพรวมทั้งให้บริการงานวิชาการและการ ศึกษา ที่มี แนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขันตลอดจน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแก่ประชาชนสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่าย ทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศและให้บริการวิชาการแก่สังคม    

  

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการ มีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการ ให้มี ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

    

หลายคนมุมานะบากบั่นอย่างมากเพื่อวันนี้ หลายคนต้องทำงานหนักควบคู่กันไปเพราะด้วยระยะทางที่แสนไกลกับเวลาที่จำกัด อาจทำให้หลายๆ คนท้อ และเลิกลาไปกลางคัน แต่สำหรับผู้ที่มองเห็นอนาคตและความสำเร็จในชีวิตแล้ว วันนี้จึงเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจทั้งของตนเองและครอบครัว  

ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนจงเป็นที่รักของครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ร่วมอาชีพ และบุคคลรอบข้าง เพราะคุณคือความหวังของทุกคนในครอบครัว และสังคม  

pisuts@yahoo.com
27 เมษายน 2555              

Create Date :  27  เมษายน  2555

Tags : พระราชทานปริญญา เทคโนโลยี่ราชมงคล ประจำปี 2553 จินตกร สมประสงค์

view