สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ศูนย์แม่คุณ "

อาชีพครู เพื่อพ่อ

"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องห...

Tags :

view