สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เยาวชนกับงานประดิษฐ์ของพ่อ

เยาวชนกับงานประดิษฐ์ของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

 1. โครงการแกล้งดิน
 2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
 4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่
 7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 8. โครงการฝนหลวง
 9. กังหันน้ำชัยพัฒนา

โรงเรียนคลองกระแชงเตย จังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทั้งต้องการให้นักเรียนได้ซึมซับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน จึงนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดให้นักเรียน โดยเฉพาะเรื่องกังหันชัยพัฒนา ได้จัดทำโมเดลมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มความเข้าใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องระบบเติมอากาศในน้ำ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี จึงไปอบรมการทำโมเดลกังหันชัยพัฒนา ที่ทำด้วยไม้ไอติม จากชมรมสูงวัยใจอาสา แล้วนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนทำเป็นสื่อประกอบการทำความเข้าใจด้วยตัวเอง และส่งเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (กังหันน้ำชัยพัฒนา) ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ในระดับเขต ที่ผ่านมา

 

ดช. ชุติเดช  ปอแชะ และ ดช. พงศกร  ทวีศรี  ชั้น ป.6  เป็นตัวแทน นักเรียน โรงเรียนคลองกระแชงเตย ไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (กังหันน้ำชัยพัฒนา) ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ในระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะ..

ขอขอบพระคุณ..ลุงแดงที่เป็นผู้ถ่ายทอดการทำโมเดลกังหันชัยพัฒนาด้วยไม้ไอติมให้ทางโรงเรียน จนสามารถนำมาสอนนักเรียนในชั้น เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจนสามารถส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

 

นส.สุภาพร  หิรัญฑีรากุล

2 ธันวาคม 2561


บทความที่เกี่ยวข้อง

 • การทดลองกังหันติดมอเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=06brb7c0L98

 • การทดลองกังหันติดมอเตอร์ในน้ำ

https://www.youtube.com/watch?v=dpvCshyOvtI

 

Tags : โมเดลกังหัน  โรงเรียนคลองกระแชงเตย  ครูลูกหมี

view